Fotofantasy

Trenutek...

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
1. SPLOŠNO
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih v zvezi z izdelavo foto izdelkov preko spletne trgovine www.fotofantasy.si. Splošni pogoji poslovanja, ki so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter - na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje, obravnavajo in urejajo delovanje spletne trgovine, elemente poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom – kupcem in pravice slednjega.
Spletno stran www.fotofantasy.si in spletno trgovino upravlja družba Studio Arkus d.o.o., ki je tudi lastnik spletne strani in spletne trgovine ter vseh programov, ki so, za potrebe izdelave naročil, nameščeni na tej spletni strani. Navedena družba je kot ponudnik foto storitev tudi pogodbena stranka tega razmerja (v nadaljevanju: ponudnik).
Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa, tj. oddaje spletnega naročila. Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.
2. REGISTRACIJA
Za nakupovanje oziroma oddajo naročila v spletni trgovini se mora obiskovalec, tj. naročnik – kupec, predhodno registrirati. Pri registraciji mora izpolniti spletni obrazec z zahtevanimi osebnimi podatki oziroma podatki o pravni osebi.
Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo naročnika – kupca nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo pridobi obiskovalec pravico do nakupa.
3. ODDAJA IN PREKLIC NAROČILA
Naročnik – kupec opravi nakup z oddajo naročila v spletni trgovini. Po oddaji naročila prejme uporabnik na svoj elektronski poštni naslov potrdilo o prejetem naročilu. V primeru, da naročnik – kupec v roku 1 ure po oddanem naročilu na svoj elektronski naslov ne prejme odgovora o prejetem naročilu, niti ni odgovora v njegovi vsiljeni elektronski pošti, naj o tem obvesti ponudnika na objavljeno telefonsko številko. Po oddaji oziroma potrditvi naročila ponudnik v največ dveh delovnih dnevih izdela naročeno blago in ga po potrebi odpremi.
Za vsebino oddanega naročila odgovarja izključno naročnik – kupec.
Skladno z 2. točko 5. odstavka 43.č člena ZVPot ter glede na naravo naročila, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika – kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, slednji praviloma nima pravice odstopa od pogodbe.
Ponudnik ni odgovoren za motnje v poteku storitve oddaje naročila, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletna trgovina (npr. izpad delovanja medmrežja).
4. DOBAVNI ROK IN DOSTAVA
Ponudnik naročeno blago po izdelavi zapakira v primerno embalažo, ki omogoča, da se izdelek med transportom ne poškoduje, ter ki zagotavlja zaupnost narave izdelka.
V primeru, da naročnik – kupec ne prejme paketa v 15ih delovnih dneh od sklenitve pogodbe, mora to sporočiti ponudniku na njegove kontaktne naslove (elektronski naslov, telefonska številka).

Dostava se izvrši na naslov, ki ga je naročnik – kupec navedel ob registraciji ali ob naročilu. Zaradi zagotavljanja čim uspešnejše in čim hitrejše dostave se zahteva, da kupec ob oddaji naročila poda popolne podatke o naslovu dostave in tudi kontaktno telefonsko številko. V primeru, da dostave blaga na naslovu za dostavo ni mogoče opraviti, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. V primeru, da naročnik – kupec naročenega blaga ne prevzame v postavljenem roku, ponudnik izdelek na svoje stroške ustrezno uniči – reciklira. Kljub temu je naročnik – kupec še vedno zavezan k plačilu opravljenih storitev – izdelave foto izdelkov.
5. CENE
Vse cene fotografij so izražene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost, če ni izrecno določeno drugače. Za posamezno naročilo so veljavne cene, ki veljajo v trenutku oddaje naročila. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti in se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo.
V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
6. NAČIN PLAČILA TER IZSTAVITEV RAČUNA
Kupec – naročnik svojo obveznost plačila kupnine in stroškov dostave poravna z gotovino ob prevzemu ali takoj ob oddaji naročila preko Paypala. Račun prejme kupec ob prevzemu naročila. Če je naročilo poslano po pošti, se nahaja račun v pošiljki.
7. ODGOVORNOST ZA NAPAKE
Ponudnik odgovarja za stvarne napake izdelkov, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov.
Ponudnik ne dogovarja za napake, ki na izdelku nastanejo kot posledica izpostavljenosti naravnim vplivom (vlaga, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura, …).
Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki, ki ga ponudniku posreduje potom elektronske pošte oziroma preko telefona ali osebno v poslovalnici, natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda.
Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. V primeru, da se ugotovi, da je naročnikovo – kupčevo grajanje napake upravičeno, ima le – ta pravico zahtevati, da ponudnik:
- odpravi napako na izdelku ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
- vrne plačani znesek.
V primeru uveljavljanja pravice iz zgornjega odstavka je naročnik – kupec dolžan ponudniku grajane fotografije vrniti.
V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih fotografij, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti.
Ob upoštevanju lastnosti različnih medijev – nosilcev podatkov, ponudnik ne odgovarja za morebitna manjša barvna odstopanja, ki bi se izkazala med podatki, prikazanimi na elektronskem mediju (monitor) in podatki, natisnjenimi ali razvitimi na papirju.
8. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Z registracijo v spletni trgovini www.cewe.si se obiskovalec oziroma naročnik – kupec strinja, da ponudnik njegove osebne podatke zbira na način in v namene, kakor sledi v nadaljevanju.
Ponudnik zbira osebne podatke v spletni trgovini v največji meri z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenja zahtevanih storitev, pri čemer pa lahko podatke uporabi tudi za naslednje namene
- internih tržnih raziskav
- obveščanja strank o novostih na spletni trgovini
- obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi
Ponudnik se pridobljene osebne podatke zavezuje varovati in shranjevati v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter jih uporabljati samo za interne namene in jih ne posredovati tretjim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi naročnik – kupec sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.
Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov . Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan ponudniku posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki.
9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.
10. PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.
Ponudnik ima, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanje pritožb. Naročnik – kupec v primeru težav uporabnika oziroma pri njem pooblaščeno osebo za obravnavanje pritožb kontaktira bodisi telefonsko bodisi po elektronski pošti. Ponudnik bo najkasneje v roku 5 delovnih dni potrdil, da je pritožbo prejel ter naročniku – kupcu sporočil potek nadaljnje obravnave tega postopka. Ponudnik se, skladno s svojo vizijo, trudi, da se vse nastale spore, tudi iz razloga ekonomičnosti postopka na strani obeh strank, rešuje sporazumno, tudi s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V primeru, da sporazumna rešitev nastale sporne situacije ne bo možna, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
11. VARSTVO POTROŠNIKOV
Za vse, s temi splošnimi pogoji neurejena razmerja oziroma elementi, veljajo pravila veljavne zakonodaje s področja varstva potrošnikov.
12. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA
Del splošnih pogojev poslovanja so tudi pogoji zasebnosti.
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 16. 07. 2019 dalje.


POGOJI ZASEBNOSTI:

SPLOŠNE DOLOČBE
Podatki upravljavca
Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino in osebnimi podatki ter določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov in te spletne strani je:
Naziv pravne osebe: STUDIO ARKUS d.o.o.
Naslov pravne osebe: Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica
Kontaktni elektronski naslov: #EM#6468656a70646a476e667e646a6c607b71626b3d677c#EM#
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)41 660311

Kontaktna oseba in kontakt za dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki uporabnika: Robert Vidič

Podatki obdelovalcev
Obdelovalec osebnih podatkov je tisti, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca. Obdelovalec lahko obdeluje le tiste osebne podatke in za tiste namene, za katere ima dokumentirano navodilo upravljavca.

Naši obdelovalci obdelujejo osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi pogodbenega odnosa, ki obstaja in ureja vsa področja obdelave.

Obdelovalci osebnih podatkov uporabnikov, ki obdelujejo osebne podatke v imenu upravljavca so:

Obdelovalec: EDITOR d.o.o., Velika pot 29, 5250 Solkan, Slovenijaa

Zakonodaja
Za presojo teh pogojev zasebnosti se uporabljata slovenska zakonodaja in evropska zakonodaja.

Pogoji zasebnosti so pripravljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in sprem.), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur. list RS, št. 109/12 in sprem.) ter drugo slovensko in evropsko zakonodajo, ki ureja posamezna področja.

Spletno mesto
Pogoji zasebnosti so namenjeni uporabnikom spletnega mesta: www.fotofantasy.si

Pravna načela
Upravljavec in njegovi obdelovalci spoštujemo splošna načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov:
Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zakonito, pošteno in pregledno.Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej določeni, izrecni in zakoniti in osebnih podatkov ne obdelujemo naprej za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statistične namene, pod določenimi pogoji.Osebne podatke obdelujemo v najmanjšem možnem obsegu, za namene, za katere se obdelujejo.Skrbimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, točni in redno posodobljeni, netočne podatke pa popravljamo ali izbrišemo.Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih obdelujemo.Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vključuje nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter nenamerno izgubo, uničenje ali poškodbe z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.
POMEN POJMOV
Pogoji zasebnosti
Pogoji zasebnosti so interni akt upravljavca in veljajo za vsa pravna razmerja med njim, obdelovalci in uporabniki. Akt določa pravice in obveznosti upravljavca in obdelovalcev pri upravljanju in obdelovanju osebnih podatkov uporabnikov.

Osebni podatek
Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki je fizična oseba. Določen posameznik je tisti, katerega osebni podatki so določeni in obdelovani v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti ter njegove osebne podatke obdelovati v skladu z nameni, ki jih določi upravljavec.

Uporabnik
Uporabnik je posameznik, ki je fizična oseba, katere osebni podatki so obdelovani na zakoniti ali pogodbeni podlagi med upravljavcem in tem posameznikom ali na podlagi izrecne privolitve, ki jo je posameznik dal upravljavcu.

Upravljavec
Upravljavec določa namene in sredstva obdelave v okviru svoje registrirane dejavnosti in/ali zakonskih pooblastil. Uporabnik je vnaprej seznanjen, kdo je upravljavec osebnih podatkov in kdo je obdelovalec njegovih osebnih podatkov.

Obdelovalec
Obdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu upravljavca, po njegovih navodilih, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Upravljavec zagotavlja uporabniku podatke o obdelovalcih njihovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti.

Podobdelovalec
Podobdelovalec obdeluje osebne podatke posameznikov v imenu in po navodilih obdelovalca, v okviru zakonitih namenov in načinov obdelave. Podobdelovalec neposredno odgovarja obdelovalcu, obdelovalec upravljavcu.

Obdelava
Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

OSEBNI PODATKI
Obdelava osebnih podatkov
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov spletnega mesta, naročnikov storitev in posameznikov v pravnih osebah, s katerimi poslovno sodeluje.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo način obdelave osebnih podatkov takih posameznikov, ki so sklenili pogodbo oziroma naročili storitev, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za sklenitev pogodbe oziroma naročilo ali za izpolnjevanje pogodbe.

Pogoji zasebnosti opredeljujejo tudi način obdelave osebnih podatkov, za katere ima upravljavec podlage v zakonu ali za katere je pridobil pisno privolitev uporabnika, v kolikor se osebni podatki vnašajo neposredno na spletni strani upravljavca.

Zakonita podlaga za obdelave
Zakonita pravna podlaga pomeni, da upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov, ker mu to nalaga zakonodaja, da izpolni zakonske obveznosti, ki veljajo za upravljavca.

V Republiki Sloveniji zakonske obveznosti obdelave določenih osebnih podatkov določajo zlasti:
1. Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;
2. Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;
3. Zakon o davčnem postopku;
4. Zakon o gospodarskih družbah;
5. Slovenski računovodski standardi;
6. Zakon o računovodstvu;

Upravljavec, v kolikor obdeluje osebne podatke uporabnika, ker je ta opravil spletni nakup ali naročil storitev pri upravljavcu, ta račun hrani še 10 let (in tudi podatke uporabnika/kupca na računu).

Pogodbena podlaga za obdelavo
Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov pomeni, da je obdelava potrebna za:
1. izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali
2. izvajanje ukrepov na zahtevo takega uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.

Upravljavec uporabniku zagotavlja informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov v teh pogojih zasebnosti ter, kjer je potrebno, preko obvestil na svoji spletni strani.

Upravljavec za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika ne potrebuje izrecnega soglasja.

V kolikor uporabnik ne zagotovi vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec potrebuje za izpolnitev pogodbenega odnosa, upravljavec ne more izvršiti naročila uporabnika. Pri tem upravljavec vedno skrbi, da od uporabnika pridobiva in nadalje obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebuje, da izpolni pogodbeni odnos.

Izrecna privolitev kot pravna podlaga
Izrecna privolitev je podlaga za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere upravljavec nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo.
Upravljavec zagotavlja možnost izrecne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pogoji zasebnosti in neposredno na spletni strani, preden uporabnik izrecno privoli v obdelavo.
Posamezne namene za tako obdelavo osebnih podatkov, upravljavec posebej navaja na spletni strani, kjer ima uporabnik možnost tako privolitev dati. Upravljavec v razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku obvešča uporabnika o namenih ter za vsak različen namen uporabniku daje na voljo izrecno privolitev.
Upravljavec zagotavlja uporabniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Javni interes
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov, v kolikor je obdelava potrebna za:
1. opravljanje nalog v javnem interesu ali
2. za izvajanje javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu.

Zakoniti interes
V kolikor je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, lahko upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov v obsegu, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje teh zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo ti podatki, še zlasti, ko gre za obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 16 let.

Zaščita interesov fizičnih oseb
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov uporabnika ali druge fizične osebe.

Vrste osebnih podatkov
Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene:

ime in priimek
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
naziv pošte in kraj
naslov elektronske pošte
telefonska številka
Namen zbiranja osebnih podatkov
Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za namene, ki so navedeni ter pri tem opredeljuje pravno podlago, na kateri te podatke obdeluje in določa, ali je izrecna privolitev uporabnika potrebna ali ne:

izpolnitev pogodbene obveznosti (naročilo izdelka ali storitve s strani uporabnika), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna
pošiljanje informacij in obvestil, ki izhajajo iz pogodbene obveznosti (naročilo na e-novice, ki nimajo tržnih vsebin), pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
pošiljanje odgovorov na povpraševanja uporabnikov pogodbena podlaga in zakoniti interes, izrecna privolitev NI potrebna
registracijo uporabnika za namene uporabe storitev upravljavca (spletna trgovina, aplikacija, komentiranje, podajo mnenj), pogodbena podlaga, izrecna privolitev NI potrebna
Novi nameni za obdelavo osebnih podatkov
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke za nove namene, za katere nima ustrezne pravne podlage in ne izrecne privolitve le pod pogojem, da uporabniku zagotovi vse potrebne informacije za obdelavo njegovih osebnih podatkov za nove namene in od njega pridobi novo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke uporabnikov tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Registracija uporabnika
1. Uporabnik je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov.
2. Uporabnik je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
3. Uporabnik je seznanjen, da lahko upravljavec v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper takega uporabnika.


Piškotki
Upravljavec zagotavlja uporabnikom obvestilo o uporabi piškotkov na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno mesto upravljavca. Upravljavec v obvestilu zagotavlja ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve v kolikor uporablja te piškotke:
1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.PRAVICE UPORABNIKOV
Splošno o pravicah
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva:
1. dostop do osebnih podatkov,
2. popravek osebnih podatkov,
3. izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe),
4. omejitev obdelave osebnih podatkov,
5. ugovor obdelave osebnih podatkov,
6. prenos osebnih podatkov.

Upravljavec odgovori na uporabnikovo zahtevo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

Pravica dostopa do informacij
Uporabnik ima pravico, da od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki.
Upravljavec zagotovi sledeče informacije:
1. namene obdelave,
2. vrste osebnih podatkov, ki jih obdeluje,
3. katerim obdelovalcem so bili osebni podatki posredovani v obdelavo oziroma razkriti,
4. predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
5. seznanitev s pravicami uporabnika: pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave ali ugovora k taki obdelavi,
6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
7. če osebnih podatkov za obdelavo ni dal uporabnik, informacije v zvezi z virom, kje je upravljavec podatke pridobil,
8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.Pravica do popravka
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva, brez odlašanja, da:
1. popravi netočne podatke, ki jih upravljavec (ali njegovi obdelovalci) obdelujejo v zvezi z njim oziroma
2. dopolni nepopolne osebne podatke.Pravica do izbrisa
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov brez odlašanja, če je izpolnjen vsaj eden od teh pogojev:
1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
2. uporabnik prekliče privolitev, ki jo je dal upravljavcu za obdelavo in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
3. uporabnik ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov:
  3.1. obdelava osebnih podatkov poteka v javnem interesu ali
  3.2. obdelava poteka zaradi zakonitih interesov upravljavca ali
  3.3. obdelava osebnih podatkov poteka za namene neposrednega trženja in/ali oblikovanja profilov.
4. če se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito,
5. če je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga zakonodaja,
6. če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe za osebo, mlajšo od 16 let.Pravica do omejitve obdelave
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva omejitev obdelave, ko gre za enega od primerov:
1. ko uporabnik oporeka točnosti podatkov, za obdobje, ko upravljavec lahko preveri točnost osebnih podatkov,
2. če je obdelava uporabnikovih osebnih podatkov nezakonita, uporabnik pa nasprotuje izbrisu, ampak zahteva omejitev obdelave oz. uporabe,
3. ko upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, za katere je imel pravno podlago ali izrecno privolitev uporabnika, ampak jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,
4. če je uporabnik vložil ugovor (pravica do ugovora), dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca za obdelavo prevladajo nad razlogi uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Ko uporabnik uveljavlja to pravico, lahko upravljavec njegove podatke le shranjuje, obdeluje pa lahko le:
1. z uporabnikovo (naknadno dano) izrecno privolitvijo,
2. za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
3. za varstvo pravic drugih uporabnikov (fizičnih ali pravnih oseb),
4. zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali Republike Slovenije.Pravica do prenosljivosti podatkov
Uporabnik ima pravico, da od upravljavca prejme osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim. Te podatke mu mora upravljavec zagotoviti v:
1. strukturirani obliki,
2. splošno uporabljeni obliki zapisa,
3. strojno berljivi obliki, da lahko uporabnik brez težav prebere informacijo.

Uporabnik ima tudi pravico, da te pridobljene podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, brez da ga mi kot upravljavec pri tem oviramo, če:
1. so bili podatki obdelovani na podlagi izrecne privolitve in
2. se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Uporabnik ima pravico, da se njegovi podatki prenesejo od enega do drugega upravljavca, kadar je to tehnično izvedljivo.Pravica do ugovora
Uporabnik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ko upravljavec obdeluje njegove osebne podatke:
1. v javnem interesu ali
2. zaradi zakonitih interesov upravljavca,
vključno z oblikovanjem profilov tega uporabnika.

Upravljavec ne preneha obdelovati uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi ugovora, če:
1. dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika ali
2. jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Upravljavec mora vedno ugoditi zahtevi uporabnika, ko ta ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je to povezano z neposrednim trženjem. Upravljavec mora prenehati obdelovati te osebne podatke za namene neposrednega trženja.

V ta namen ima upravljavec na mestih, kjer od uporabnika pridobi privolitev za obdelavo njegovih podatkov za namene neposrednega trženja, jasno in ločeno informacijo, da lahko uporabnik kadarkoli prekliče privolitev in ugovarja obdelavi teh podatkov za te namene.Avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika
Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):
1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem (npr. spletna košarica),
2. dovoljena po pravu Evropske unije ali Republike Slovenije in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov uporabnika (npr. obdelava podatkov FURS-a),
3. utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika (npr. za neposredno trženje preko sistemov za avtomatizirano pošiljanje tržnih sporočil).

Kjer je zahtevana izrecna privolitev, upravljavec zagotavlja ustrezna obvestila za uporabnika in potrditveno okno za izrecno soglasje.

Pravica do pritožbe
Uporabnik lahko, če meni da so mu kršene pravice iz teh pogojev zasebnosti, vloži pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki je v Republiki Sloveniji: Urad informacijskega pooblaščenca.

Preklic izrecne privolitve
Upravljavec je zavezan, da pri vsaki obliki neposrednega trženja da uporabniku možnost, da z obvestilom preko elektronske pošte izpolni pravico do izvzetja, ki mu jo zagotavlja zakonodaja.

Upravljavec v 15 dneh prepreči uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem obvesti uporabnika, ki je to zahteval in sicer pisno v nadaljnjih petih dneh ali na drug dogovorjen način.

AVTORSKE PRAVICE
Besedila na spletni strani
Vsebine in besedila na spletni strani upravljavca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravice intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani upravljavca.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani
Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo in/ali last upravljavca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb sodelovanja med upravljavcem in uporabnikom, razen če ni na spletni strani drugače navedeno.
Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani upravljavca.

KONČNE DOLOČBE
Zavezujoča narava pravnih pogojev
1. Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ki uporabljajo spletno mesto in upravljavcu posredujejo osebne podatke v upravljanje in nadaljnjo obdelavo.
2. Pogoji zasebnosti so zavezujoči za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev.
3. Pogoji zasebnosti so sestavni del vsake obdelave osebnih podatkov, skladno z vnaprej opredeljenimi nameni, podlagami za obdelavo, privolitvijo uporabnika ter vrstami osebnih podatkov, ki so predmet nadaljnje obdelave.
4. Uporabnik je vnaprej seznanjen s temi pogoji zasebnosti, ki so dostopni na spletni strani upravljavca ter pri vseh obrazcih in dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.

Reševanje sporov
Upravljavec in uporabnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljavca.

Krajevna veljavnost
Pogoji zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa in za vse vrste obdelav osebnih podatkov, ne glede na sedež uporabnika.

Časovna veljavnost
Pogoji zasebnosti veljajo od: 18.11.2019